Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

Obecné informace a doporučení k provozu školy

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 17. 9. 2020, nová preventivní opatření. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na žáky a pedagogy ve škole zřízené podle par. 16 odst.9, tedy se to týká i naší školy. Rouškami vybavte děti, které navštěvují školní jídelnu a které zvládnou roušku nosit.

Dále Vás žádáme o zodpovědnost v případě, že se u Vašich dětí objeví příznaky respiračního onemocnění. V tom případě je nechte doma a kontaktujte dětského lékaře ohledně dalšího postupu.

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Marcela Krákorová                                        

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) vydalo „Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ platný k 24. 8. 2020.

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých okresech České republiky, jakož i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování konkrétních škol a školských zařízení, není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání a školských služeb. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy a je nutné také počítat s případnými dalšími změnami k 1. 9. 2020, které může Vláda ČR vyhlásit.

 

Obecné informace a doporučení k provozu školy

 • docházka a vyučování budou od 1. září 2020 zahájeny v plném rozsahu
 • od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
 • ve škole budou nastavena konkrétní preventivní hygienická a protiepidemická pravidla
 • rodiče či další doprovod žáků bude vstupovat do školy jen v nutných případech a dodržovat hygienická nařízení (roušky, dezinfekce rukou)
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou moci do školy vstoupit
 • v případě, že se příznaky vyskytnou po příchodu žáka nebo v průběhu jeho přítomnosti ve škole, škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy. Zákonný zástupce následně telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • žákovi s přetrvávajícím příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost
 • v případě, že se onemocnění či karanténa týká více než 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení, škola poskytuje vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání
 • žáci mají ze zákona povinnost se distančně (dálkově) vzdělávat
 

Postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním covid-19 ve školách nastat:

 

Závěrem bych Vám chtěla popřát pevné zdraví a dobrý vstup do nového školního roku, který bude vyžadovat po všech vysoce odpovědné chování.

 

                                                                                        Mgr. Marcela Krákorová

                                                                                               ředitelka školy

                                                                                                                          

                                                                        

 

Milí žáci, rodiče, vychovatelé a všichni, kdo dětem pomáháte s výukou

blížíme se k 8. a poslednímu předání úkolů, které se uskuteční ve čtvrtek 11. 6. mezi 9,00 - 13,00 hodinou, případně dle domluvy s třídními učiteli. Úkoly budou předány žákům I. stupně, kteří se neúčastní prezenční výuky a žákům II. stupně, kteří se neúčastní konzultačních hodin, tito je vypracují nebo obdrží ve škole. Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, bude tentokrát úkolů méně a žádáme Vás, abyste vypracované úlohy přinesli nebo poslali do školy nejpozději do 19.6.2020. Většina žáků pracuje zodpovědně a za to jim i všem, kteří jim v domácím prostředí pomáhají, patří uznání. Situace v době koronaviru byla pro všechny nová a ne vždy jednoduchá, ale myslím, že jsme se s tím všichni vypořádali víc, než dobře. Velmi si spolupráce a komunikace s Vámi vážíme. Všem zúčastněným patří velké poděkování. Přejeme Vám pevné zdraví a více červnového sluníčka pro dobrou náladu.
 
Za všechny zaměstnance
Marcela Krákorová 
 
 
 

OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

Od 1. června mohou do školy opět docházet žáci 1. stupně všech druhů postižení. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Žáci 1. stupně, kteří zůstanou doma i žáci 2. stupně budou nadále vzděláváni dálkově. Žáci 2. stupně budou moci docházet do školy na konzultační (třídnické) hodiny od 8. června.

Mgr. Marcela Krákorová

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ: https://www.msmt.cz/…tvi

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí

školního roku 2019/2020

(Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

 

 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE VŠECH POVINNÝCH A VOLITELNÝCH PŘEDMĚTECH NA VYSVĚDČENÍ

 1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 

•          podklady získané ve výuce do 10. 3. 2020

•          podklady pro hodnocení během vzdělávání na dálku, pokud k tomu měl žák odpovídající podmínky

•          hodnocení žáka za 1. pololetí 2019/2020

 

 

 1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední za období vzdělávání na dálku:

 

•          snahu o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku

•          samostatnou práci a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky

•          četbu související se zadanými úkoly

•          portfolia prací žáků a další podklady, umožňující žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení)

•          zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebných pro vzdělávání na dálku (předmět ICT)

 

 1. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní nepřítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

 

 

V Mníšku pod Brdy, dne 27.5.2020                             Mgr. Marcela Krákorová, ředitelka školy

 

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření byl zveřejněn MŠMT dokument "Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020," ( viz. následující odkaz k celému dokumentu ). Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. 

ochrana_zdravi_zs.pdf (1045505)

Základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným, mentálním, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

 

Základní školy/třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení, zrakovým a sluchovým postižením mohou od 25. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účast žáků však není povinná - záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

 

Pokud se žáci 9. ročníku navštěvující ZŠ/třídu uvedenou v předešlých dvou bodech připravují na přijímací zkoušky na střední školu, tak je jim umožněna (pro žáky nepovinná) docházka do školy za účelem této přípra

 

Weby s výukovou látkou a procvičováním:

Česká školní inspekce připravila opakovací a procvičovací testy k výuce v pořadu UčíTelka

Kromě testů vázaných na učivo probírané v pořadu UčíTelka (tedy testů pro žáky na 1. stupni ZŠ) jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních i středních škol

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google Play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a poté v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (na prvních místech jsou řazeny testy s logem UčíTelka). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.
 

Česká televize spouští nový web, který pomůže s učením doma i na dálku. Jmenuje se ČT edu

Webová stránka ČT edu od dnešního dne nabízí přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti od předškolního věku i žáky středních škol. Videa pokrývají přes dvacítku předmětů od biologie po zeměpis a jsou přehledně členěna podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat. Speciálně v době, kdy žáci nechodí do školy, tak může ČT edu pomoci rodičům s domácí přípravou dětí i učitelům se vzděláváním na dálku. Portál ČT edu  je bez jakékoli registrace otevřený pro všechny, kteří mají přístup k internetu.
 
 • www.dopravnivychova.cz
 • www.novaskola.cz
 • www.talentpoint.cz
 • www.aktualne.cz
 • www.decko.cz - Velikonoce
 • www.eduin.cz
 • www.youtube.cz - Výuka v době koronaviru - Prvouka: Jaro 1. díl a dál
 • www.fraus.cz
 • www.vcelka.cz
 • Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte sem. Jako učitel (nebo škola) sem.
 • Výuková Youtube videa – o mnoha kvalitních vzdělávacích Youtube kanálech se zmiňujeme například v tomto článku, další je možné snadno dohledat po zadání tématu přímo ve vyhledávači.
 •  Pokud vaši žáci zvládají angličtinu, určitě doporučujeme kanál The School of Life (k videím je možné dodat titulky). 
 • Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
 • finanční gramotnost zase Zlatka.in (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), 
 • češtinu Gramar.in (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ) 
 • zeměpis Geograf.
 •  Prvky.com, výklady určitých kapitol nebo interaktivní tabulku prvků.
 • Procvičování látky je možné také skrze platformu Umímeto.cz, momentálně je k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičení zaměřená na fakta.
 • Čtení, angličtinu a španělštinu si žáci mohou na mobilu nebo tabletu procvičovat na Včelce. Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení nebo pro cizince.
 • Psaní hravě nabízí online kurz, díky kterému se děti mohou naučit psát všemi deseti. Dovednost, která se jim v životě bude 
 • Češtinu, literaturu, prvouku, vlastivědu, fyziku, občanku, dějepis, přírodopis a zeměpis najdete na Redmonster (CZ). Jinak placené kurzy jsou momentálně kvůli uzavření škol dostupné všem zdarma.
 • Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
 • Zapojit prvky počítačové hry do výuky si můžete zkusit díky Minecraft for Education (ENG). Ano, jedná se o verzi mezi dětmi tolik oblíbené PC hry uzpůsobené pro vzdělávací prostředí. O tom, jak hra najde skvělé uplatnění při výuce programování nebo chemie, si v češtině můžete přečíst zde. Formulář, díky kterému budete moci Minecraft využívat zdarma až do konce června distančně, naleznete pod tímto odkazem.
 • Jestli chcete, aby vaši žáci pracovali i s „vizuálnem“, doporučujeme webovou stránku Storyboardthat.com. Na ní totiž můžete se studenty vytvářet skvělé komiksy. Návod vytvořený českým učitelem, naleznete zde.
 • Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
 • Portál Moderní dějiny nabízí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století. Materiály se mohou hodit pro dějepis i občanskou výchovu.
 • Dějepisáři určitě ocení službu Old Maps Online (ENG), ve které můžete vyhledávat historické mapy míst na celém světě.
 • Jazykáři mohou využít celosvětově známou aplikaci na učení jazyků Duolingo. Doporučili bychom ji ale spíše žákům, kteří s cizím jazykem teprve začínají.
 • Aplikace na iPhone

  Lidské tělo - naučte se, jaké orgány k čemu slouží.

 • Rádio Junior – Český rozhlas - polední pauza jako dělaná na poslech, hry nebo omalovánky v aplikaci Rádia Českého rozhlasu.

  YouTube Kids - když už prostě nemůžete.. V aplikaci YouTube Kids si můžete nastavit věkovou hranici a i limit sledování.

  Lingokids - aplikace v angličtině na základní procvičování abecedy a slovíček, pro děti 4+.

 Více zde: https://zsmnisek886.webnode.cz/aktuality/aktualni-informace/