Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

 

Zápis 

 
Dokumenty ke stažení:
 

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

tímto Vás informuji, že třídní schůzky se budou konat individuálně, převážně distančně,  v období od 30. 11. - 11.12.2020. Třídní učitelé Vás budou informovat telefonicky a domluví s Vámi konkrétní termín.
Konzultace se zástupci žáků 9. ročníků ohledně dalšího studia budou probíhat obdobně, kontaktovat Vás bude výchovný poradce - M. Krákorová
 
Přeji pevné zdraví.
Mgr. Marcela Krákorová

 

Od 18. 11. 2020 je prezenční činnost základní školy obnovena v plném rozsahu, včetně školní družiny. Preventivní hygienická opatření platí i nadále. 

 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

dle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 30.10.2020 dojde od 2.listopadu k dočasnému zavření speciálních škol (škol zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona). Dle informací MŠMT bude snahou znovuotevřít speciální školy, co nejdříve, v závislosti na epidemiologické situaci.

Výuka žáků bude tedy od pondělí 2.11.2020 probíhat pouze distanční formou, která je podle § 184a školského zákona povinná.

Škola má své povinnosti zajistit výuku předmětů v ŠVP, zajistit výukové materiály, zadávat úkoly, hodnotit práci žáka, umožnit konzultace, komunikovat se žáky a zákonnými zástupci.

Žák má povinnost plnit distanční vzdělávání ve formě (emailem, osobně - v tištěné formě), kterou zvolí škola pro zadávání úkolů, pracovních materiálů, komunikaci se žáky; konzultovat s vyučujícím.

Zákonný zástupce má omluvit neúčast žáka při distančním vzdělávání stejně jako při běžné výuce (do 3dnů) - prioritně emailem, telefonicky, po návratu do školy zápisem do ŽK. 

Je třeba splnit vzdělávání, vypracování úkolů dle informací vyučujícího a do určeného termínu, vyzvednout v případě nepřístupnosti k emailu osobně.

 

Distanční výuka - organizace

1. Hlavní komunikační prostředek v době distančního vzdělávání je email vyučujících, školy, zákonných zástupců, případně telefonická komunikace

2. Vypracované úkoly odevzdávat emailem (kopie, fotografie), případně tištěné vypracované úkoly osobně při dalším předávání úkolů (nebo po předchozí telefonické domluvě)

3. Omlouvání absence žáků - emailem, telefonicky

4. Konzultace s vyučujícími jsou možné po domluvě termínu a času

 

Kontakty na jednotlivé vyučující:

Mgr. Markéta Kopalová

kopalova.mar@gmail.com

Mgr. Lenka Cvrčková

cvrckova.lenka@email.cz

Mgr. Marie Karochová

karochova.m@seznam.cz

Bc. Markéta Vondrusová

Mgr. Marcela Krákorová

marketa.vondrusova@seznam.cz

zskomenskeho886@seznam.cz

 

Vzhledem k výskytu onemocnění Covid19 v naší škole bude probíhat první předání úkolů v pátek 6.11.2020. emailem/osobně dle domluvy s třídními učiteli.

Třídy p. uč. Cvrčkové, Tomkové a Karochové - 8,30 - 10,00hod.

 třídy p.uč. Kopalové, Vondrusové - 10,00 - 12,00hod.

Případně dle individuální domluvy s třídními učiteli.

V pátek 6.11.2020 si žáci vyzvednou učebnice, pracovní sešity, které mají ve škole a budou potřebné k distanční výuce.

 

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření škol - informace zde: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

 V případě distančního vzdělávání považujeme za nejdůležitější vzájemnou komunikaci, spolupráci a dodržování pravidel plnění úkolů.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na třídní učitele, případně volejte na tel. 318 599 465.

 

Přejeme všem pevné  zdraví a sílu do následujících dní!

 

 

Nové pokyny z ministerstva školství

 
 

 

 

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid - 19

12. 10. 2020
Vláda včera večer na tiskové konferenci ve 22,00 vyhlásila, že uzavření škol se netýká škol v našem režimu. To znamená I. i II. stupeň pokračuje v prezenční výuce ve škole.
Mgr. Marcela Krákorová
 
 
MŠMT - 8. říjen 2020
Střídavá výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle §16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání). 
Výuka pro žáky 2. stupně naší školy pokračuje tedy v běžném provozu.
Mgr. Marcela Krákorová

 

Obecné informace a doporučení k provozu školy

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 17. 9. 2020, nová preventivní opatření. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na žáky a pedagogy ve škole zřízené podle par. 16 odst.9, tedy se to týká i naší školy. Rouškami vybavte děti, které navštěvují školní jídelnu a které zvládnou roušku nosit.

Dále Vás žádáme o zodpovědnost v případě, že se u Vašich dětí objeví příznaky respiračního onemocnění. V tom případě je nechte doma a kontaktujte dětského lékaře ohledně dalšího postupu.

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Marcela Krákorová                                        

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) vydalo „Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ platný k 24. 8. 2020.

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých okresech České republiky, jakož i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování konkrétních škol a školských zařízení, není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání a školských služeb. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy a je nutné také počítat s případnými dalšími změnami k 1. 9. 2020, které může Vláda ČR vyhlásit.

 

Obecné informace a doporučení k provozu školy

  • docházka a vyučování budou od 1. září 2020 zahájeny v plném rozsahu
  • od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
  • ve škole budou nastavena konkrétní preventivní hygienická a protiepidemická pravidla
  • rodiče či další doprovod žáků bude vstupovat do školy jen v nutných případech a dodržovat hygienická nařízení (roušky, dezinfekce rukou)
  • osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou moci do školy vstoupit
  • v případě, že se příznaky vyskytnou po příchodu žáka nebo v průběhu jeho přítomnosti ve škole, škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy. Zákonný zástupce následně telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • žákovi s přetrvávajícím příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost
  • v případě, že se onemocnění či karanténa týká více než 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení, škola poskytuje vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání
  • žáci mají ze zákona povinnost se distančně (dálkově) vzdělávat
 

Postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním covid-19 ve školách nastat:

 

Závěrem bych Vám chtěla popřát pevné zdraví a dobrý vstup do nového školního roku, který bude vyžadovat po všech vysoce odpovědné chování.

 

                                                                                        Mgr. Marcela Krákorová

                                                                                               ředitelka školy

                                                                                                                          

                                                                        

 

 

 
 
 

 


  1.