Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

ÚŘEDNÍ DESKA

 

č.j. 99/2018

Mníšek pod Brdy, dne 3.5.2018

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019                                

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 886, okres Praha-západ, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst.2 písm. e) a §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Mníšek pod Brdy, Komenského 886, okres Praha-západ od školního roku 2018/2019 účastníkům řízení s následujícími registračními čísly:

Přijetí žáků do 1.ročníku ZŠ Komenského 886

 

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

01/2018

PŘIJAT

02/2018

PŘIJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné, podle §81 a následujících, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886, okres Praha-západ, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Po uplynutí této lhůty je rozhodnutí pravomocné.

 

Mgr. Marcela Krákorová

ředitelka školy

 

 

Zveřejněno dne 3.května 2018